معنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است


معنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است

نتيجة بحث الصور عن معنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است
معنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است

معنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است.

قال تعالى بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت (سورهٔ ابراهیم – آیهٔ ۷) هر نفسی (نفس) که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب.