چرا باید با بینی نفس بکشیم


چرا باید با بینی نفس بکشیم

نتيجة بحث الصور عن چرا باید با بینی نفس بکشیم
چرا باید با بینی نفس بکشیم

چرا باید با بینی نفس بکشیم.

در طی فرایند طبیعی تنفس حجم بزرگی از هوای محیط از طریق راه هوایی وارد ریه ها میشود.این هوا غالبا دارای انواع زیادی از مواد آلوده کننده ،ذرات معلق و باکتری میباشد.